VækstPension

Kvartalskommentar Vækstpension

Den positive udvikling i både den generelle økonomi og på de finansielle markeder i 1. halvår fortsatte i 3. kvartal.

Geopolitisk har fokus været på krigen på ord mellem USA og Nordkorea. Det forblev imidlertid ved ord, og USA valgte at følge en international linje med sanktioner, hvilket langsomt beroligede markederne og banede vejen for fornyet fokus på realøkonomien. Den globale vækst fortsatte overordnet set med at være solid, og de økonomiske overraskelser svingede i plus over kvartalet - trods en negativ effekt fra orkanerne i USA. Robustheden over for disse er et godt billede på den stærke og samtidige globale fremgang, der ventes at drive indtjeningen højere i de kommende måneder.

Sammensætningen af VækstPension porteføljerne har været relativt stabil i forgangne kvartal. Den væsentligste ændring har været valutaeksponeringen, hvor eksponeringen til USD blev øget marginalt i de aktivt forvaltede Vækstpensions-porteføljer. Dette skyldes dels stærkere makroøkonomisk udvikling i USA, dels at det i porteføljesammenhæng balancerer porteføljernes overvægte i udviklingslandene og i europæiske aktier - begge mere cykliske eksponeringer.

Samlet set har allokeringen til ”risiko” bidraget positivt til kvartalets afkast, mens de mere defensive investeringer, eksempelvis i det unoteret regi samt lav-volatile aktier, har påvirket resultatet negativt. Overordnet set har afkastet i obligationsdelen af porteføljerne været flot. Et væsentligt bidrag kom fra rentefølsomheden i september, da porteføljerne stort set er ”varighedsneutrale” i forventning om svagt stigende renter. Den stærkeste udvikling i aktiedelen af porteføljerne kom fra allokeringen til både small cap og Emerging Markets. Dette overskygges dog af eksponeringen til de mere stabile selskaber – et segment som traditionelt har det svært i stigende markeder. Derudover har forvalterne i Emerging Markets segmentet generelt ikke fulgt med de stærke markeder i kvartalet – Emerging Markets steg i 3. kvartal med ca. 3,5 pct. i DKK og ca. 7 pct. målt i lokal valuta. En stor del af årsagen til den svage performance er, at disse forvaltere har en kvalitets-bias, hvilket ofte er ”sundt” for den langsigtede performance, men gør at ved stærke markedsbevægelser, som tilfældet var i 3. kvartal, kan disse forvaltere have svært ved at følge med.

Vækstpension Aktiv opnåede i 3. kvartal afkast mellem 1,7 og 2,6 pct., mens Vækstpension Index leverede afkast mellem 1,6 og 2,6 pct. For begge gælder, at de højeste afkast opnåede porteføljer med en høj aktieandel og/eller en lang horisont (mange år til pension).
 

Afkast for VækstPension Mellem risiko, aktivt forvaltet, i pct.
 4. kvartal 2017

2017 t.o.m. 4. kvartal

2016      

5 år      

5 år til pension 2,1

8,5

4,7

45,7

10 år til pension 2,69,9

4,4

57,2

Over 15 år til pension 2,7

10,3

4,4

60,1

Note: Alle afkast er efter investeringsomkostningerne er fratrukket. 5 års afkast er det akkumulerede afkast de seneste løbende 5 år. Under Fonde & Afkast kan du finde afkast for de øvrige risikoprofiler i VækstPension, og afkast længere tilbage i tid.