VækstPension

Kvartalskommentar Vækstpension

Kvartalet har for de fleste aktivklassers vedkommende været positivt og har fortsat stigningerne fra starten af året. Det er specielt bemærkelsesværdigt, at det amerikanske aktiemarked, repræsenteret ved S&P500, fortsætter sin positive opførsel og gang på gang i løbet af kvartalet har slået sin egen historiske rekord. Den lempelige pengepolitik er en af de primære årsager til dette, og markedet har i høj grad haft fokus på, hvornår centralbankerne påtænker at stramme pengepolitikken. Markederne har på sin vis taget forskud på forventede rentestigninger idet finanssektoren, den mest rentefølsomme sektor, udviste en af de stærkeste udviklinger i kvartalet - europæiske banker steg ca. 11%, blandt andet på forventningen om rentestigninger.

 

VækstPension porteføljernes investeringer i børsnoterede aktier har marginal overvægt af europæiske aktier på bekostning af amerikanske aktier. Dette har bidraget positivt i kvartalet, hvilket primært skyldes valutabevægelser da USD er faldet ca. 6,3% i perioden. Allokeringen til aktier i udviklingslandene, specifikt i Asien, har bidraget positivt til det relative afkast. Generelt har faldende råvarepriser og politisk morads i Brasilien forårsaget fald på både de russiske og latinamerikanske aktiemarkeder, mens de asiatiske markeder har reageret positivt på økonomiske nøgletal. I obligationsdelen af porteføljerne har overallokeringen til højrentelande (High Yield & virksomhedsobligationer) også bidraget til afkastet. Rentefølsomheden på obligationsporteføljen er fortsat kraftig undervægtet.

 

VækstPension Aktiv opnåede i 2. kvartal afkast mellem 0,6 pct. og 0,9 pct. Afkastene havde begrænset spredning, men de højeste afkast opnåede dog produkter med laveste risiko både hvad angår andel investeret i aktier og færrest år til pension. Relativt til benchmark performede VækstPension porteføljerne imellem -0,2 pct. og +0,2 pct. i kvartalet med det bedste relative afkast i de aktietunge porteføljer.

Afkast for VækstPension Mellem risiko, aktivt forvaltet, i pct.
 2. kvartal 2017

2017 t.o.m. 2. kvartal

2016      

5 år      

5 år til pension 0,8

4,2

4,7

44,3

10 år til pension 0,74,8

4,4

55,1

Over 15 år til pension 0,7

5,0

4,4

57,8

Note: Alle afkast er efter at investeringsomkostningerne er fratrukket. 5 års afkast er det akkumulerede afkast de seneste løbende 5 år. Under Fonde & Afkast kan du finde afkast for de øvrige risikoprofiler i VækstPension, og afkast længere tilbage i tid.