VækstPension

Kvartalskommentar Vækstpension

Det globale vækstmomentum er fortsat stærkt. De positive overraskelser i makroøkonomiske nøgletal, for både de største økonomier og udviklingslandene, som vi så igennem 2. halvår af 2016, er fortsat. Forbrugerne er den generelle drivkraft, men virksomhederne er også begyndt at se lysere på fremtiden, og de løfter investeringsplanerne til gavn for fremstillingssektoren. Bekræftelsen af fortsat vækst har betydet positivt afkast i de fleste risikoaktiver specielt de mere cykliske dele af aktiemarkederne, eksempelvis i vækstaktier og emerging markets.

I VækstPension porteføljernes investeringer i børsnoterede aktier er der ikke store afvigelser fra benchmark målt på regional allokering. I løbet af kvartalet er der skabt en marginal overvægt af europæiske aktier på bekostning af amerikanske aktier. Dette skyldes, at de førstnævnte er billigere prisfastsat, og det økonomiske opsving i Europa er ikke så modent, som tilfældet er i USA. Allokeringen til aktier i udviklingslandene, specifikt i Asien, har bidraget positivt til det relative afkast i kvartalet. Generelt har regionen reageret positivt på stabile makroøkonomiske nøgletal.

I obligationsdelen af porteføljerne har overallokeringen til højrentelande (High Yield & Emerging Markets) også bidraget til afkastet. Rentefølsomheden på obligationsporteføljen er fortsat kraftig undervægtet - en position der blev implementeret i 1. kvartal.

Vækstpension Aktiv opnåede i 1. kvartal afkast mellem 3,4 pct. og 4,2 pct. Afkastene havde begrænset spredning, men de højeste afkast opnåede dog produkter med en høj aktieandel og/eller en lang horisont (mange år til pension). Relativt til benchmark performede VækstPension porteføljerne imellem -0,3 pct. og +1,4 pct. i kvartalet. Det relative afkast i obligationsdelen af porteføljerne var positivt blandt andet grundet den lave rentefølsomhed, som nød godt af stigende renter. Aktieporteføljen performede også godt, primært som følge af gode afkast hos de aktive forvaltere. Den unoterede del af aktieporteføljen, som udgør ca. 10% af aktieporteføljen reagerer ikke så hurtigt som de noterede aktier – så i et stærkt marked, som vi oplevede det i 1. kvartal, skaber dette et relativt svagt bidrag.

Afkast for VækstPension Mellem risiko, aktivt forvaltet, i pct.
 

1. kvartal 2017

2016      

5 år      

5 år til pension 

3,4

4,7

44,3

10 år til pension 4,1

4,4

55,1

Over 15 år til pension 

4,2

4,4

57,8

Note: Alle afkast er efter at investeringsomkostningerne er fratrukket. 5 års afkast er det akkumulerede afkast de seneste løbende 5 år. Under Fonde & Afkast kan du finde afkast for de øvrige risikoprofiler i VækstPension, og afkast længere tilbage i tid.