Kvartalskommentar

Kvartalskommentarer - 4. kvartal 2017

2017: Fortsat lempelig pengepolitik betød høje afkast på aktier og moderate afkast på obligationer

Verdensindekset for aktier (globale aktier) steg gennem 2017 med i alt omkring 7½ pct. (målt i danske kroner), hvilket i høj grad skyldtes solid vækst på tværs af verdensdele og sektorer samt positive økonomiske nøgletal, der pegede på fortsat opgang. Herudover tegnede virksomhedernes syn på fremtiden og deres investeringsplaner et pænt billede, som sammen med gode regnskaber virkede understøttende for udviklingen

Alle verdensdele opnåede positive afkast i 2017. Mens europæiske aktier klarede sig bedre end globale aktier for hele året, haltede Europa efter i 2. halvår trods de pæne vækstindikationer. En årsag var mindre eksponering til it-sektoren, som var en af årets højdespringere.

Centralbankerne begyndte omkring årsskiftet 2016-17 at ændre på flere års ultralempelige pengepolitik, og der er sket stramninger i mange lande, senest i USA i december 2017. Tempoet for stramningerne har dog været og vil fortsat være moderat, da centralbankerne ikke ønsker at kvæle væksten. Samtidig har den pæne økonomiske udvikling kun påvirket inflationstakten i behersket omfang. De længere renter i både Europa og USA udviste således gennem året kun mindre udsving i begge retninger og sluttede året tæt på niveauet ved årets start.

Alt i alt blev 2017 hermed et år med noget højere afkast for aktier end for obligationer, hvilket afspejlede sig i de forskellige produkters afkast.

Kigges der lidt fremad, tyder meget på, at 2018 bliver endnu et godt aktieår med solid vækst, investeringer, forsigtige centralbanker og øget indtjening med potentiale til mere. Den amerikanske regnskabssæson går for alvor i gang ved månedsskiftet januar/februar, og der forventes igen fine regnskaber.

 

Allokering & Afkast
Sammensætningen af porteføljerne har været relativt stabil igennem 2017. Dette skyldes, at hovedscenariet for året med pæn global økonomisk vækst støttet af fortsat lempelig pengepolitik generelt set har udspillet sig som ventet. De væsentligste regionale allokeringsafvigelser har været i aktiedelen af porteføljerne, hvor der har været en overvægt af europæiske aktier på bekostning af nordamerikanske aktier. Herudover har porteføljerne inden for udviklingslandene været overvægtet Asien.

Allokeringsmæssigt har der på tværs af regionerne været allokeret til mindre selskaber (Small Cap.). Dette har bidraget til merafkast i både Europa og udviklingslandene, da de mindre selskaber som regel overperformer i økonomisk vækstperioder.

I obligationsdelen af porteføljerne øgedes allokeringen til Emerging Markets (EMD) gående ind i 2017. Denne allokeringsbeslutning har bidraget positivt til afkastet, da afkastet i EMD oversteg afkastet i de øvrige dele af obligationseksponeringen.

Der har i perioder været taktiske valutaeksponeringer til USD, hvilket samlet set har bidraget positivt til afkastet.

Overordnet set har afkastet i 2017 været tilfredsstillende. En væsentlig årsag til det stærke afkast i aktiedelen af porteføljerne har dels været allokeringen til mindre selskaber og investeringerne i udviklingslandene – dette gælder både den aktive- såvel som Indeks-processen. De aktivt forvaltede porteføljer har ydermere nydt godt af bidrag fra de udvalgte forvaltere. Kun et fåtal af forvaltere, har haft et lidt svagt 2017. Disse har generelet set været præget af høj fokus på kvalitet i investeringerne og/eller billig prisfastsættelse. I perioder med stærkt stigende markeder som i 2017 giver disse egenskaber sjældent bedre afkast end markedet generelt. På længere sigt er det dog oftest en styrke ved porteføljerne at have et fokus på kvalitet og prisfastsættelse – eksemplificeret ved de lav-volatile dele af porteføljernes investeringer, Nordea Stabile Aktier og State Street Faktor.

Overordnet set har obligationer klaret sig flot set over såvel 4. kvartal som hele året. En væsentlig del af bidraget kommer også her fra forvalternes merafkast i forhold til deres respektive benchmark. Alle obligationsforvalterne har således skabt et positivt merafkast i 2017. Hertil kommer et mindre bidrag fra de stigende renter medio december som følge af en lille undervægt i rentefølsomheden.

 

VækstPension Aktiv opnåede i 4. kvartal afkast mellem 1,5 og 3,3 pct. og for året som helhed mellem 6,5 og 12,2 pct., mens VækstPension Index leverede afkast mellem 1,2 og 3,5 pct. og for året mellem 4,2 og 11,7 pct.